STAKO - hledáme nové členy do našeho týmu
Menu
 • Aktuality
 • Profil společnosti
 • Reference
 • Kariéra
 • Ke stažení
 • Kontakty
STAKO Hradec Králové

OZNÁMENÍ PROTIPRÁVNÍHO JEDNÁNÍ – OCHRANA OZNAMOVATELE (Whistleblowing)

Na základě Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie (dále jen „Směrnice) a v souladu se zákonem č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (dále jen „Zákon“), kterým je zapracována příslušná Směrnice, je S T A K O společnost s ručením omezeným, IČ: 42228468, se sídlem Bieblova 782/7, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové, subjektem, který je povinen zavést vnitřní oznamovací systém pro interní oznamování o možném protiprávním jednání (tzv. povinný subjekt).

Hlavním cílem příslušné právní úpravy je účinná ochrana osob, které oznámí protiprávní jednání odehrávající se při práci nebo při výkonu jiné obdobné činnosti. Whistleblowing je nástrojem k omezování kriminality a řady nezákonných či nekalých jednání včetně porušování pracovněprávních předpisů.

1. Oznamovatel

Oznamovatelem je fyzická osoba, která se v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností dozvěděla o možném protiprávním jednání a která na takové protiprávní jednání upozornila.

Oznamovateli je přiznáno chráněné postavení spočívající v ochraně jeho totožnosti a veškerých třetích osob zmíněných v oznámení a v zákazu odvetných opatření činěných vůči němu v souvislosti s podaným oznámením.

Ochrany před odvetným opatřením se nemůže domáhat osoba, která podala vědomě nepravdivé oznámení.

2. Oznámení

Oznámením se rozumí podání fyzické osoby obsahující informace o možném protiprávním jednání, k němuž došlo nebo má dojít u osoby, pro niž oznamovatel, byť zprostředkovaně, vykonával nebo vykonává práci nebo jinou obdobnou činnost, nebo u osoby se kterou oznamovatel byl nebo je v kontaktu v souvislosti s výkonem práce nebo jiné obdobné činnosti a které má znaky trestného činu nebo přestupku nebo které porušuje Zákon nebo jiný právní předpis nebo předpis EU v oblasti

 1. finančních služeb, povinného auditu a jiných ověřovacích služeb, finančních produktů a finančních trhů;
 2. daně z příjmů právnických osob;
 3. předcházení legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu;
 4. ochrany spotřebitele;
 5. souladu s požadavky na výrobky včetně jejich bezpečnosti;
 6. bezpečnosti dopravy, přepravy a provozu na pozemních komunikacích;
 7. ochrany životního prostředí;
 8. bezpečnosti potravin a krmiv a ochrany zvířat a jejich zdraví;
 9. radiační ochrany a jaderné bezpečnosti;
 10. hospodářské soutěže, veřejných dražeb a zadávání veřejných zakázek;
 11. ochrany vnitřního pořádku a bezpečnosti, života a zdraví;
 12. ochrany osobních údajů, soukromí a bezpečnosti sítí elektronických komunikací a informačních systémů;
 13. ochrany finančních zájmů Evropské unie, nebo fungování vnitřního trhu včetně ochrany hospodářské soutěže a státní podpory podle práva Evropské unie.

Oznámení lze podat

Prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému, tj:

 1. prostřednictvím elektronické pošty na adresu oznameni@stakohk.cz,
 2. písemně prostřednictvím poštovních služeb na adresu Bieblova 782/7, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové,
 3. osobně či telefonicky příslušným osobám (viz níže). Osobní setkání je možné s příslušnými osobami telefonicky domluvit. Telefonicky je možné příslušné osoby kontaktovat každý pracovní den v časovém rozmezí 9:00 – 11:00 hodin. Mimo vyhrazený čas je možné rovněž zaslat příslušné osobě textovou zprávu SMS a domluvit se na telefonickém hovoru, přičemž je příslušná osoba oprávněna reagovat až následující pracovní den po obdržení textové zprávy SMS.

Externí kanál pro podání oznámení

Oznámení lze podat také prostřednictvím externího oznamovacího systému Ministerstva spravedlnosti ČR. Více informací je uvedeno na webové stránce: https://oznamovatel.justice.cz/.

3. Příslušná osoba

Příslušná osoba jako jediná přijímá a posuzuje důvodnost a pravdivost podaných oznámení a případně navrhuje následná opatření k nápravě zjištěného protiprávního stavu.

V souvislosti s výkonem uvedených činností je vázána mlčenlivostí tak, aby byla zajištěna ochrana totožnosti oznamovatele a dalších osob a důvěrnost informací uvedených v oznámení.

Příslušnou osobou u S T A K O společnost s ručením omezeným je:

Ing. Hana Prokopová

tel.: 773 699 779

email: oznameni@stakohk.cz

Postup příslušné osoby po podání oznámení

O přijetí oznámení je povinna příslušná osoba do 7 kalendářních dnů ode dne jeho přijetí písemně vyrozumět oznamovatele.

Příslušná osoba je povinna posoudit důvodnost oznámení a písemně vyrozumět oznamovatele o výsledcích posouzení oznámení do 30 dnů ode dne přijetí oznámení. V případech skutkově či právně složitých lze tuto lhůtu prodloužit až o 30 dnů, nejvýše však dvakrát.

4. Vyloučení přijímání oznámení

Povinný subjekt S T A K O společnost s ručením omezeným tímto upozorňuje, že vylučuje přijímání oznámení od osob, které pro povinný subjekt nevykonávají práci nebo jinou obdobnou činnost podle § 2 odst. 3 písm. a), b, h) nebo i), tj. od osob, které pro povinný subjekt nevykonávají i. závislou práci v základním pracovněprávním vztahu; ii. službu; iii. dobrovolnickou činnost nebo iv. odbornou praxi, či stáž.

S T A K O společnost s ručením omezeným
Bieblova 782
500 03 Hradec Králové
IČ: 42228468
DIČ: CZ42228468
STAKO telefon
 +420 495 716 111
 +420 495 716 110
STAKO Facebook  STAKO LinkedIn

Tato prezentace používá pouze technické soubory cookies, které jsou nutné k fungování prezentace.